Eyebrow Wax                                                                                 $19
Lip Wax                                                                                           $16
Chin Wax                                                                                        $17+
Neck Wax                                                                                       $29
Sides of Face                                                                                  $19
Full Leg Wax                                                                                $87
Upper Leg Wax                                                                          $49
Lower Leg Wax                                                                          $44
Full Arm Wax                                                                            $50
Half Arm Wax                                                                         $32+
Under Arm Wax                                                                     $25+
Back Wax                                                                                   $64+
Chest Wax                                                                                    $63+
Bikini Wax                                                                                   $35
French Bikini Wax                                                                  $45
Brazilian Wax                                                                           $79+
Brazilian Touch Up                                                               $58+
Full Leg with Bikini Wax                                                    $115